МУ-Плевен и Екипът за управление на проект BG-RRP-2.004-0003 обявява конкурс за технически и административен персонал към звеното за управление: „Информационно обслужване“

 

 

Представяне заглавие

 

Ръководството на МУ-Плевен и Управителният комитет на проект BG-RRP-2.004-0003: ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №1148/10.04.2023 год., изискванията на общите условия при предоставяне на средства на крайни получатели по националния план за възстановяване и устойчивост, относно изискването в него да се извърши подбор и се сключи трудов договор с лица, които не са били предмет на предварителни оценки,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за технически и административен персонал към звеното за управление:

 „Информационно обслужване“

от проектната обосновка на СТРАТЕГИЧЕСКА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ИНОВАЦИОННА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ на МУ-Плевен.

 1. Кратко описание на длъжността:
  • Актуализира информационното съдържание на проекта в сайта на Университета
  • Хардуерна диагностика на изчислителната техника по проекта
  • Прилага съвременни технически средства за обработване на информация, в това число и работа със стандартни и/или специализирани компютъризирани системи
  • Следи изпълнението на отделните дейности и прави предложения до УК относно отстраняването на недостатъци или проблеми, и подобряване организацията на дейностите
  • Подготвя предложения относно междинните и окончателните технически и финансови отчети, които предоставя на Управителния комитет за одобрение
 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
  • Образование – Висше;
  • Образователно-квалификационна степен - Магистър;
  • Специалност – подходяща за заеманата длъжност;
  • Трудов стаж по специалността – 3 години.
 1. Специфични изисквания за длъжността:
  • Работа в екип със съответни комуникативни умения;
 1. Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:
  • Проверка на подадените от кандидатите документи;
  • Интервю с кандидатите, допуснати за участие в конкурса.
 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  • Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурса по образеца на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ);
  • Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта (публикувано е на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ);
  • Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (публикувана е на страницата на МУ и секцията Проект по НПВУ);
  • Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (Чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта (публикувана е на страницата на МУ и секцията Проект по НПВУ).
  • Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);
  • Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);
  • Документ за самоличност – необходим само за идентификация и справка.
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: пет работни дни от публикуване на обявлението в сайта, във времето от 8:00 часа до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., на адрес: гр. Плевен, ул. “Климент Охридски“ №1, етаж 1, стая №196, лично от кандидатите или техни упълномощени представители. Краен срок – 25.07.2023 г.

Документите се приемат от експерт в Направление Човешки ресурси и след проверка кандидатите регистрират заявленията си за конкурса в „Деловодството на МУ-Плевен“

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на МУ-Плевен и секцията Проект по НПВУ.