3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище

Възможност за финансиране на дейности по международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище

Представяне заглавие

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ:

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

предоставят възможност за финансиране на дейности по международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище.

Финансирането включва:

  • посещения на учени от университета в организации или фирми в чужбина и на чуждестранни учени/експерти във висшето училище за осъществяване на сътрудничество;
  • краткосрочни специализации на изследователи в чужбина;
  • участие на учените от университета в конференции, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област);
  • Организиране на научни конференции, семинари, школи и др.

     За финансиране на участие в научен форум е необходимо да се представят заявления (по образец) от първия автор, адресирано до Председателя на Комисията за допустимостта за финансиране на предложения за международно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени по дейност от проекта 3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище от Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-Плевен, назначена със заповед на Ректора на МУ – Плевен поне два месеца преди форума.

Необходими документи:

  1. Научна програма на научния форум
  2. Резюме/Пълнотекстов научен доклад, одобрен и приет от организационния комитет
  3. Проформа фактура с данните на МУ –Плевен и посочен № на проекта:

MEDICAL UNIVERSITY PLEVEN

1 SV KLIMENT OHRIDSKI STR

5800 PLEVEN

BULGARIA

BG 000405689

Project № BG-RRP-2.004-0003

Фактурата за такса участие трябва да е с попълнени всички реквизити /пълно наименование на организацията, издаваща фактурата - регистрация по ДДС- VAT №, има ли начислен ДДС, банкови детайли за плащане- IBAN или банкова сметка, име и адрес на банката, № на проекта/

Заявление – такса участие

Заявление - командировка

В научното съобщение (постер, презентация, статия, пълнотекстов доклад) задължително трябва да е посочен следния текст:

„This study is financed by the European Union-NextGenerationEU, through the National Recovery and Resilience Plan of the Republic of Bulgaria, project № BG-RRP-2.004-0003“

 „Това изследване е финансирано от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0003“

Обръщаме внимание, че:

  • дните на командировка за участие в научен форум са един ден преди и един ден след събитието. Например: Датите на научния форум са 25.05.2023 г. - 27.05.2023 г. заповедта за командировка ще е с продължителност 24.05.2023 г. - 28.05.2023 г.
  • при изплащане на сумите за дневни пари при поемане на някои разходи /обяд, вечеря, официален коктейл/ същите се намаляват с размерите, посочени в чл.18, ал.3 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /ДВ бр.27 от 24.03.2023 г/.
  • не се изплащат за сметка на МУ-Плевен и проекта разходи по пътуването на лица, придружаващи командированото лице / съпруг/а, деца и др./

Финансирането на участието в научен форум в чужбина по проекта е обвързано със задължително публикуване на пълнотекстова статия в Web of Science, с посочената по-горе афилиация.

В 10-дневен срок след приключване на участието, следва да представите отчет до Ректора на МУ – Плевен, в едно с необходимите документи. 

В отчета трябва накратко да опишете с какво участието ще допринесе за осигуряване на условия за международно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени в МУ - Плевен.

Отчет за участие във международен форум