3.4. Научно-приложни изследвания, насочени към иновации или интелектуална собственост

-

Представяне заглавие

  • Проект 1: Сравнителен анализ на резултатите, получени чрез хистопатологично изследване и видеодерматоскоп с изкуствен интелект, при диагностициране на пациенти със злокачествени меланоцитни и немеланоцитни кожни тумори
  • Проект 2: Приложение на IVUS - медиираната проксимална оптимизационна техника като нов метод в клиничната практика за лечение на коронарни бифуркационни лезии- необходима крачка в оптимизиране на интервенционалното лечение на коронарната болест
  • Проект 3: Биотест направлявано получаване на пречистени екстракти от лечебни растения с радикал-улавяща и противодиабетна активност
  • Проект 4: Молекулен дизайн, синтез и in vitro изследвания на пиридо[2,1-a] изохинолинови производни