3.5. Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер

-

Представяне заглавие

Разпространението на резултати към научната общност в страната и чужбина ще се осъществява посредством:

 • публикуване на резултатите в реномирани списания.;
 • представяне на резултатите на форуми, организирани от Университета. За максимизиране на въздействието на тези форуми ще бъдат канени учени, заемащи ключови позиции в тематичната област;
 • изпращане на публикациите посредством електронна поща до потенциално заинтересовани учени от съответната тематична подобласт.

За ефективно разпространението на резултати към представителите на бизнеса ще бъде прилаган друг комплекс от дейности:

 • организиране и реализация на стройна система за управление и отчетност на научноизследователските дейности и получените резултати. Създаване и перманентно актуализиране на база данни с разработките на групите, в готовност за технологичен трансфер;
 • организиране на курсове и семинари, насочени към запознаване на представители от бизнеса с най-новите разработки на университета и техните приложни възможности;
 • организиране на кръгли маси по отделни тематични направления и обособяване на групи по интереси;
 • организиране на специални презентации пред заинтересовани фирми;
 • организиране на дни на отворените врати;
 • публикуване на актуална информация за научноизследователските разработки на Уеб-сайт на Университета;
 • активно участие на представители на университета на различни бизнесфоруми;
 • медийни изяви, основани на развито сътрудничество с медиите - /обяви на уеб-сайта на Университета и в различни медии/.