Научно-приложни изследвания

-

МУ-Плевен предвижда да проведе конкурси за вътрешни за университета проекти за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на нтелектуална собственост или имащи потенциал за иновации.

Проектите ще бъдат обявени в основните за МУ Плевен направления:

1. Нови технологии в медицината: телемедицина и 3D медицина, клетъчни и тъканни технологии, стволови клетки и биопринтиране, изкуствен интелект, роботизирани и минимално инвазивни интервенции.

2. Социално значими мултифакторни заболявания и редки заболявания: генетика, механизми, диагностика, превенция, лечение и рехабилитация.

3. Онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина.

4. Проблемни микроорганизми в инфектологията.

5. Обществено здраве и здравни грижи, здравен мениджмънт, промоция на здравето, превенция, контрол и рехабилитация на заболяванията.

6. Оценка на здравните технологии, лекарствена безопасност, фармакоепидемиологични подходи за осигуряване на рационална лекарствена употреба.

7. Биологично активни вещества от естествен и синтетичен произход.

8. Технологични и биофармацевтични изследвания за създаване на лекарстводоставящи системи.