ДВ бр. 37 / 26.04.2024

  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент по акушерство и гинекология в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в изследователска група „Телемедицина и 3D медицина“ на Научноизследователския институт на МУ – Плевен, и със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент по фармакотерапия в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в сектор „Предклинични и клинични науки“ на катедра „Медицинска физика, биофизика, предклинични и клинични науки“, факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за една академична длъжност главен асистент по урология в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в катедра „Урология“, на факултет „Медицина“ за нуждите на Клиника по урология на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент по хематология в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в мултидисциплинарна изследователска група за научни изследвания „Генетика на социално значимите мултифакторни заболявания, редки болести и репродуктивна патология“ на Научноизследователския институт на МУ – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.
  • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за една академична длъжност главен асистент по клинична лаборатория в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, в сектор „Предклинични и клинични науки“ на катедра „Медицинска физика, биофизика, предлклинични и клинични науки“ на факултет „Фармация“ за нуждите на Клинична лаборатория на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884 172.