Основни функции

Популяризира инициативите и дейностите на Европейския съюз за европейско гражданство за равни възможности за всички, чрез сътрудничество на университета с образователни и културни организации, частни и държавни институции и неправителствени организации в страната и чужбина;

Организира и администрира студентската, преподавателска и административна мобилност по  програма „Еразъм+”;

Проучва възможностите и подготвя сключване на двустранни и многостранни договори за съвместна дейност и академичен обмен с образователни, научни и културни институции от чужбина.

Подготвя, администрира и подпомага изпълнението на проекти, по които страна е Университетът. Проучва  възможности за разработване и участие в образователни, научни и културни проекти на ЕС, поддържа връзка с националните информационни центрове и организиране информирането на академичната общност на МУ-Плевен за тези възможности.