Заповед "Кариерно развитие в медицината"

 

З А П О В Е Д

 

№ 998/02.04.2024 г.

        

             На основание чл. 41, ал.1, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен и във връзка с провеждането на форума „Кариерно развитие в медицината”,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

           

Учебните занятия на 11.04.2024 г. да приключат в 14.00 часа, след което студентите да се включат в събитието, което започва в 10.00 часа, и се провежда в зала „Гален“, фоайетата на Ректората, ТЕЛЕЦ и факултет „Фармация“, с участието на лечебни заведения и фармацевтични компании като потребители на здравни кадри.

Пропуснатите занятия да бъдат отработени във време, съгласувано със студентите и студентските канцеларии.

 

                                                                         Р Е К Т О Р:   /П/

                                                                       (проф. д-р Д. Димитров, д.м.)