Заповед за намалено работно време за работниците и служителите на МУ-Плевен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

 

На основание чл. 137, ал. 1, т.1 от Кодекс на Труда, чл.63 от Колективен трудов договор и Споразумителен  протокол от 20.06.2024 г.

 

З А П О В Е Д

№ 1780

гр. Плевен, 25.06.2024 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Считано от 24.06.2024 г. до 31.07.2024 г. да се въведе намалено работно време за работниците и служителите на МУ-Плевен  7 (седем) часа, във връзка със строително-ремонтните дейности в непосредствена близост до сградата на университета и с наднормени нива на шумово и вибрационно въздействие.

Заповедта да се доведе до знанието на всички работници и служители на чрез публикуване на електронната страница на университета.

 

Р Е К Т О Р:        /П/                                 

(Проф. Д-р Д. Димитров, д.м.н.)

25.06.2024 г.