Анотация на специалността

 АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ

„МЕДИЦИНА”

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

 

Условия за кандидатстване: завършено средно образование

Прием: редовна форма на обучение, държавна поръчка

Конкурс: изпит по биология и по химия.

Обучение: 6-годишен период на обучение (10 семестъра и 1 година преддипломен стаж).

Обучението на студентите по специалност “Медицина” отговаря на най-високите национални и международни стандарти, подкрепящи медицинската практика. То се провежда в насока на подобряване и поддържане здравето на населанието в страната. Осъществява се чрез системно натрупване на знания и умения в тази сфера; чрез научни изследвания; чрез дейности за обществото, гарантиращи висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска и здравна помощ за населението и чрез всестранната подкрепа от академичната общност при решаване на обществено-здравните проблеми и реализиране на целите на реформата в здравеопазването в България.

Непрестанната работа по отношение развитието на академичния състав и стимулиране мотивацията на обучаващите се студенти, както и ресурсното обезпечаване на учебната и научната дейност на студенти и преподаватели, обуславя способността за пълноценно реализиране на обществените цели, стоящи пред завършващите специалност “Медицина”

При обучението на студентите-медици се използват иновационни методики като въведеното за първи път в България през учебната 2000/2001 година интердисциплинарно проблемно-базирано обучение (ПБО).

Разлики между традиционния тип обучение и ПБО:

Традиционно обучение

 • пасивен подход на обучение
 • центрирано към преподавателите
 • предметно ориентирано

Проблемно-базирано обучение (ПБО)

 • активизиращ подход
 • центрирано към студентите
 • интегрирано
 • иновационна образователна технология

Клиничен стаж: учебна практика по 30 дни след VІ-ти и VІІІ-ми семестър; една година преддипломен стаж, който включва седем дисциплини: вътрешни болести, хирургически болести, акушерство и гинекология, детски болести, хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина, спешни състояния и клиничен стаж по желание.

Реализация: завършилите придобиват висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър”, професионална квалификация “лекар” , който може да бъде: общопрактикуващ лекар; лекар във всички видове лечебни, диагностично-консултативни, профилактични, социални и др. подразделения на здравната помощ; лекар в административните служби и здравните отдели на общинско, областно и национално ниво като РЗИ, БАБХ, НЗОК и др. институции в страната и чужбина.

Професионалната компетентност ще позволи на магистъра-лекар да продължи своето медицинско образование чрез системата на специализацията за получаване на определена медицинска специалност; да продължи обучението си в степен “доктор” чрез всички видове  докторантура, съобразно своите научни интереси; да кандидатства и работи като научно-преподавателски персонал в Медицински университети или други висши училища и научни институти, съобразно неговите възможности и умения да изгражда научна кариера.

 

През първата година се изучават дисциплините цитология, физика, химия, биология, латински език, анатомия, биофизика, физкултура и спорт, чужд език и един избираем предмет.

В първи семестър на първи курс студентът посочва един от избираемите предмети:

 • Чужд език – английски, френски или немски - избира се този език, който най-добре е овладян до момента, тъй като се надгражда с медицинска терминология.
 • Медицинска информатика или медицинска психология (виж по-долу). Дава се възможност за изучаване и на двете дисциплини.

 

 

Свободно избираеми дисциплини в І-ви курс, зимен семестър:

 

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

Учебната дисциплина „Медицинска информатика” е избираема по учебния план за специалност "Медицина", изучава се в първата половина на зимен семестър на първи курс с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения. Обучението приключва със семестриален изпит и предоставя 1.5 кредитни еквивалента.

Какво включва дисциплината "Медицинска информатика" и защо Ви е нужна тя?

 • Научават се актуални сведения и факти за съвременните компютърни технологии, мултимедийни устройства, носители на информация, специализирани мрежови устройства в медицината, същност и средства на телемедицината, роботизираната хирургия и други;
 • Получават се познания и умения при работа с програмното осигуряване, компютърната офис автоматизация, технологията, параметрите, етапите и особеностите в създаването на документи с приложни компютърни програми;
 • Усъвършенстват се съществуващите и се добиват нови умения за работа с разнообразни приложни програми в Интернет среда;
 • Придобива се оценка по „медицинска информатика” в дипломата за висше медицинско образование с признат кредитен еквивалент, напълно съпоставим с европейските и световни стандарти;
 • Предоставя се възможност за допълнително усъвършенстване и придобиване на квалификация с регистриран в МОМН сертификат за „Системен офис оператор” в извънучебни дистанционни форми на обучение.

Обучението се води от квалифицирани преподаватели в състав:

Учебната дисциплина е осигурена с учебни пособия на книжен носител, депозирани в Университетската библиотека и над 500 слайда презентационен материал по лекционния курс. Презентационните материали са поставени в сайта за дистасционно обучение на Университета. Те се актуализират непрекъснато и са достъпни за всички студенти, които са избрали Медицинската информатика.

Лекциите се водят на поток в лекционна зала и са осигурени със съвременни интерактивни средства за обучение, включващи мултимедиен проектор, интерактивна дъска, и компютърна технка, свързана към Интернет. Учебният материал в лекционните форми е съпроводен с богати презентации, в които се използват интерактивни средства и медоди за обучение.

Упражненията се водят в компютърен кабинет оборудван със съвременна компютърна техника и богато програмно осигуряване. Освен компютърната техника, кабинетът е снабден и с интерактивни средства за обучение, в това число мултимедиен проектор, интерактивна учебна дъска и други средства за онагледяване на учебния материал. Всички компютри в кабинета са свързани в локална мрежа, а тя от своя страна има високоскоростен непрекъснат достъп до Интернет. За всеки студент се предоставя индивидуално работно място и конкретни практически задачи за изпълнение, които са пряко свързани и съпроводени с елементи от медицинската практика и общото приложение на компютрите. След изпълнение на задължителните задачи студентите имат възможност да работят с компютрите и програмното осигуряване като усъвършенстват своите умения в сътветствие с техните виждания и интереси. За всички въпроси от приложението на компютрите се осигуряват високо квалифицирани консултации.  

 

МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ

 • Получават се познания върху същността на медицинската психология като наука;
 • Опознава се същността на психологичния подход и неговото прилагане в бъдещата работа с пациентите;
 • Запознаване с психологичните фактори, които влияят върху здравето и болестта и прилагането на психо-терапевтичния подход при работа с пациентите;
 • Запознаване с принципите на психо-хигиената и психо-профилактикатаа и прилагането им в бъдещата лекарска практика;
 • Усвояват се знания за възрастовата динамика на психичните процеси и тяхното значение за лекарската дейност.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Планирането на занятията е организирано така, че студентите имат право и възможност да изберат едната или двете предложени в този семестър избираеми дисциплини. Медицинската информатика се изучава в първата половина на зимния семестър, а Медицинката психология във втората половина. Избирайки двете дисциплини обучаемите ще получат по-голям брой кредити, а съответно повече знания и умения в тези предметни области.

 

За справки и записвания:

 

Студентска канцелария на факултет „Медицина” – тел. 064 800 001