Обща информация (МК)

Проф. д-р Николай Христов Колев, д. м.

Директор на МК - Плевен, Професор

тел. 0887 610 423
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вид учебно заведение

Медицински колеж е основно звено в структурата на автономно, държавно висше училище „Медицински университет - Плевен“. Създаден е в пълно съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

Мисия

Мисията на Медицински колеж се изразява в осъществяване на качествено и модерно обучение на професионални кадри, изграждане на висок морал на студентите от съответните специалности в областта на здравните грижи за постигане на висококвалифицирана дейност, необходима за лечението и промоцията на здравето.

Образователни цели

В Медицински колеж се провежда  обучение на кадри, които получават висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в съответствие с нейните изисквания,  ЗВО и Единните държавни изисквания за отделните специалности.

Образователните цели, които си поставя Колежа са в съответствие с нуждите на страната и региона и образователно-квалификационната степен – подготовка на висококвалифицирани кадри чрез осигуряване на дипломно и следдипломно обучение на студенти в областта на здравните грижи и социалните дейности, отговарящо на най-високите национални, европейски и световни стандарти.

Медицински колеж провежда обучение в две професионални направления по пет специалности:

Професионално направление „Здравни грижи“:

 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Медицинска козметика

Професионално направление „Социални дейности“:

 • Социални дейности

Обучението за всички специалности е редовно с продължителност 3 години / шест семестъра/. Реализира се в три модула: теоретично обучение, учебна практика и преддипломен стаж и гарантира на бъдещите медицински и рентгенови лаборанти, помощник-фармацевти, медицински козметици и социални работници високо професионално ниво на компетентност за упражняване на професията, умения за работа в екип, решаване на проблеми, свързани със здравните и социални грижи, промоцията и профилактиката.

Управление

 • Общо събрание
 • Колежански съвет
 • Учебно-методичен съвет
 • Директор
 • Студентска канцелария

Структура

В структурата на Колежа са обособени две катедри:

Катедра „Медико-диагностични дейности““

 • Сектор „Медицински лаборант“
 • Сектор „Рентгенов лаборант“
 • Сектор „Медицинска козметика“

Катедра „Социални и фармацевтични дейности““

 • Сектор „Социални дейности“
 • Сектор „Помощник-фармацевт“

Акредитация

Акредитирането на специалностите се извършва в съответствие с критериалната система на НАОА.

 • Специалност „Помощник фармацевт” с оценка 8,00 за период на валидност 5 години - до 22.11.2020 год.
 • Специалност „Медицински лаборант” с оценка 8,95 за период на валидност 5 години - до 19.05.2021 год.
 • Специалност „Рентгенов лаборант” с оценка 8,78 за период на валидност 5 години - до 17.03.2021 год.
 • Професионално направление „Социални дейности“ със специалност „Социални дейности” с оценка 9,34 за период на валидност 6 години – до 20.12.2022 год.

Професионално направление „Здравни грижи“ със специалност „Медицинска козметика“ – положително оценен проект за разкриване  през 2016 год.

Учебна база

За осигуряване на качествено обучение на територията на Колежа са оборудвани 5 лекционни зали, разполагащи със съвременна онагледяваща техника и връзка с интернет.

Всяка специалност разполага с необходимия брой учебно-практически кабинети и лаборатории, които отговарят на съвременните изисквания съобразно предназначението им. Осигурени са индивидуални работни места за всеки студент, даващи възможност за качествено изпълнение на поставените задачи.

Практическото обучение, което е с продължителност не по-малко от 50 % от общия хорариум по учебен план, се провежда в положително акредитирани лечебно-диагностични заведения, аптеки и складове за търговия на едро с лекарствени продукти, кабинети по медицинска козметика, козметични центрове и студия, социални институции.

Създаване и развитие

Медицински колеж – Плевен е основан през 1948 год. като самостоятелно Медицинско училище.

Днес Колежът е основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен със  собствени учебни програми, разработени в съответстве с ЕДИ за всяка специалност.

Медицински колеж – Плевен е основан през 1948 год. като самостоятелно Медицинско училище.

Днес Колежът е основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен със  собствени учебни програми, разработени в съответстве с ЕДИ за всяка специалност.

Колежът се е утвърдил като авторитетно медицинско училище за подготовка на кадри за нуждите на здравните грижи, фармацевтичната практика и сферата на социалните дейности.

Започнал съществуването си като Медицински техникум и с обучение по една специалност – медицинска сестра, понастоящем МК обучава студенти по пет специалности.

Последователното разкриване на специалностите в Колежа е в съответствие решения на МЗ по предложения на ръководството на училището.

 • Медицинска сестра – Разкрита през 1948 год. От 2006 год. обучението е във ФЗГ на МУ – Плевен;
 • Акушерка – Разкрита през 1995 год. От 2006 год. обучението е във ФЗГ на МУ – Плевен;
 • Рехабилитатор – Разкрита през 1966 год. От 2008 год. обучението е във ФОЗ на МУ – Плевен;
 • Медицински лаборант – Разкрита през 1974 год.
 • Рентгенов лаборант – Разкрита през 1994 год. От 2007 год. специалността е прехвърлена в МК – Плевен от закрития Медицински колеж във В. Търново.
 • Социални дейности - Разкрита през 1983 год. От 2007 год. специалността е прехвърлена в МК – Плевен от закрития Медицински колеж във В. Търново.
 • Помощник фармацевт - Разкрита през 2009 год.
 • Медицинска козметика – Разкрита през 2016 год.

От създаването си до сега в МК – Плевен са завършили редовно обучение над 10 000 специалиста по здравни грижи. Повишили са образователната си степен над 2200 кадри. В МК – Плевен е проведено обучение на 64 специализанта в двугодишни специализации по четири специалности.

МК се гордее със своите възпитаници – голяма част от тях работят в престижни лечебно-диагностичи и профилактични заведения у нас и в чужбина, аптеки и в сферата на социалните дейности.

Голяма част от завършилите продължават обучението си в по-висока образователно-квалификационна степен  в професионални направления „Управление на здравните грижи” и „Социални дейности”.

Ежегодно Колежът провежда обучение в следдипломни тематични курсове за непрекъснато повишаване на квалификацията на кадри от областта на здравните грижи и социалните дейности.

Контакти

Медицински колеж

ул. „Св. Климент Охридски“ № 1

Медицински университет – Плевен

гр. Плевен 5800

тел: 064 884 142

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.