Пета европейска седмица на общественото здраве – 22-26 май 2023 г.

От 22 до 26 май 2023 г. предстои 5-тата Европейска седмица на общественото здраве (EUPHW), която има за цел да повиши осведомеността и да насърчи сътрудничеството в областта на общественото здраве в Европа. Глобалната тема е  „Общественото здраве: Глобални проблеми, локални действия“.  

Българската асоциация по обществено здраве (БАОЗ) като пълноправен член на Европейската асоциация по обществено здраве и на Световната федерация на националните асоциации по обществено здраве ще се  включи активно в EUPHW 2023.

Понеделник, 22 май: Психично здраве за всички

Подтеми: Обществени интервенции в областта на психичното здраве: превенция, промоция и гъвкавост; Психично здраве на работната сила в здравеопазването; Психично здраве през целия живот; Работа и психично здраве; COVID-19 и влиянието му върху психичното здраве; Влияние на климатичните промени върху психичното здраве; Дигитални средства в областта на психичното здраве; Психично здраве и бедност – разчупване на кръга; Постигане на качество на живот извън психичното заболяване; Важната роля на неформалните обгрижващи лица за психичното здраве; Психичното здраве на младите хора; Борба със самотата; Психично здраве и уязвими групи/групи в риск; Психично здраве по време на криза; Предоставяне на информация за психичното здраве 

Вторник, 23 май: Разнообразие (различия) в здравето

Подтеми: Социално-икономически различия: ролята на социалните работници; Здраве на жените; Справяне с прикрити пристрастия и расови различия в здравето; Усложнени уязвимости и какво означава това за предоставянето на здравни грижи; Осигуряване на здравни грижи съобразени с културалните различия; Разбиране на нуждите на хората с увреждания; Борба с ейджизма (с предразсъдъците или дискриминацията, свързани с възрастта); Разнообразие в работната сила в областта на общественото здравеопазване 

Сряда, 24 май: Достъп до здравни грижи 

Подтеми: Използване на възможностите на дигиталното здравеопазване; Финансови бариери при достъпа до грижи – обмяна на опит; Медицински пустини - справяне с небалансираното разпределение на здравните специалисти; Достъп на мигрантите и бежанците до грижи - най-добри практики и житейски опит; Навременен и равен достъп до лекарства и ваксини; Интегриране на здравните услуги в различните дисциплини и сектори; Качество на здравните грижи; Невидима, но решаваща роля на неформалните болногледачи (обгрижващи лица) 

Четвъртък, 25 май: Превенция и контрол на хроничните заболявания

Подтеми: Осигуряване на здравословен живот чрез справяне с по-широките детерминанти на здравето; Здрави градове: градско планиране за здраве; Търговските детерминанти на здравето и тяхната роля при ХНЗ; Храненето като средство за превенция и контрол на ХНЗ; Превенцията на незаразните заболявания трябва да започва рано: обучение на по-младите хора; Ефективен и навременен скрининг за рак; Как да се справим с епидемията от липса на физическа активност; Ваксинация срещу ракови заболявания, предотвратими с ваксина; Въздействието на COVID-19 върху хроничните заболявания; Продължителен COVID; Поведенчески науки и хронични заболявания; Ролята на политиката в превенцията на хроничните заболявания; Повишаване на осведомеността за вредните ефекти от вдишването и издишването на никотин и други никотинови продукти; Няма безопасна употреба на алкохол

Петък, 26 май: Глобални извънредни ситуации в здравеопазването и ответни действия

Подтеми: Укрепване на готовността, превенцията и ответните реакции при извънредни ситуации в здравеопазването; Международни механизми: Международни здравни правила и Договор за пандемията; Значението на силните системи за наблюдение; Стратегии за ваксиниране по време на извънредна ситуация; Ролята на гражданското общество в готовността и ответните реакции при извънредни ситуации; Ролята на между- и наднационалните организации; Координация на заинтересованите страни: обмен на най-добри практики; Антимикробна резистентност; Отговор на непосредствените нужди при криза и осигуряване на непрекъснатост на основните услуги; Въздействие на енергийната криза върху здравните системи и индивидуалното здраве

Какви събития могат да се организират по време на EUPHW 2023?

Онлайн лекции и семинари, панелни дискусии, дебати или интервюта (онлайн или „лице в лице“; Кампании в социалните мрежи (напр. Instagram  live sessions, Twitter chats, въпроси и отговори с експерти по темите);  създаване на видео материали, доклади и други публикации и материали; предварително записани пресентации във видео формат или аудио записи; интервюта в масмедиите и др.

Информацията е подготвена от доц. д-р Гена Грънчарова, д.м., Председател на БАОЗ (Българска асоциация по обществено здраве)

Академичен календар за 2023 г.