Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология"

Информация за катедрата

E-mail за връзка с катедрата:

Катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология" е създадена през 2008 г., след решение на AC на МУ - Плевен за разделяне на Катедрата „Вътрешни болести” с оглед оптимизиране на структурата на факултета в съответствие с основни модули на преподаване в интерната.

Сектор "Кардиология"

Сектор „Кардиология” е обособена структура в състава на катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология". Той е базиран в две кардиологични клиники и едно ревматологично отделение.

Сектор "Пулмология"

Сектор „Пулмология” е обосубен в структурата на катедра "Кардиология, пулмология и ендокнивология". Основно той е базиран на територията на Клиниката по белодробни болести, чийто ръководител е доц. д-р Явор Иванов, д.м. 

Сектор "Ендокринология"

Сектор „Ендокринология” е обособена структура в състава на катедра "Кардиология, пулмология и ендокринология". Той е базиран на територията на Втора клинична база - "Клиника по ендокринология", чийто началник е доц. д-р Катя Тодорова, д.м. 

Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

 • кардиология;
 • пулмология;
 • болести на обмяната;
 • ревматология.

Обучението по кардиология, пулмология, болести на обмяната и ревматология се провежда със студентите в VII  и VIII  семестър.  Кардиология се изучава един семестър и половина, а останалите специалности по един семестър. Със стажант – лекарите се провежда стаж по кардиология. Tе дават възможност на студентите да усвоят фундаменталните основи на интерната, диагностиката, клиничния анализ на медицинската информация и принципите на лечение на  болните. Студентите от IV курс придобиват изискуемия минимум от практически умения в работна обстановка, при леглото на болния. Като стажант лекари, те участват пълноценно в диагностично-лечебната   дейност. В катедрата се извършва паралелно и англоезично обучение. Провежда се и проблемно базирано обучение.

Основни направления на изследователската работа на катедрата

 • исхемичната болест на сърцето;
 • артериалната хипертония;
 • ритъмните нарушения;
 • метаболитния синдром
 • захарния диабет;
 • ХОББ;
 • пневмонии;
 • дихателна недостатъчност.

Част от натрупаният опит е публикуван в Eur. jurnal of cardiology, British Journal of Cardiology, The Lancet и др. В резултат на интензивната научна работа в катедрата за последните три години има защитени четири доктората - два в областта на кардиологията и два в областта на пулмологията. Към катедрата разрабтват своите дисертации 10 докторанта - редовни и на самостоятелна подготовка.