Катедра „Медико-диагностични дейности”

Информация за катедра "Медико-диагностични дейности"

 

E-mail: за връзка с катедрата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Катедра “Медико-диагностични дейности” е разкрита към Медицински колеж през 2017 год. с решение на Академичен съвет /Протокол № 6 от 06.12.2017 г./. Тя е база за дипломно обучение на студенти и следдипломно обучение на завършили професионалисти по здравни грижи от специалностите Медицински лаборант, Рентгенов лаборант и Медицинска козметика. 

Преподавани учебни дисциплини от академичния състав на катедрата

 

 • Клинична лаборатория;
 • Микробиология и вирусология;
 • Хистология с хистотехника;
 • Лабораторна техника и апаратура;
 • Имунология;
 • Основи на образната диагностика. Рентгенографски методи.
 • Обработка на образите в образната диагностика;
 • Радиационна защита;
 • Радиологична физика;
 • Лъчелечение;
 • Козметични грижи, средства и процедури;
 • Лечебен, козметичен и апаратен масаж;
 • Дерматология и венерология;
 • Учебна практика.

Основни направления на научно-изследователската работа на катедрата

 • Клинична химия – методични и клинични проучвания в областта на клиничната химия, качествен контрол и интерпретация на лабораторните резултати;
 • Познания и опит в работата с различни анализатори в клиничната лаборатория – селективни биохимични анализатори, йон-селективни анализатори, глюкоаналайзер, имунологични анализатори, хематологични броячи;
 • Автоимунитет и автоимунни заболявания;
 • Флоуцитометрично изследване на тромбоцити, тромбоцитно-левкоцитни агрегати и левкоцити при различни групи болни;
 • Флоуцитометрична имунофенотипизация на злокачествени хематологични заболявания;
 • Анализ на спермална ДНК-фрагментация за установяване на причините за стерилитет и инфертилитет;
 • Неферментиращи глюкоза Грам-отрицателни бактерии;
 • Идентификация на бактериите с молекулярно-генетични методи;
 • Резистентност на бактериите към антимикробни средства.

 

Изготвени учебни помагала от академичния състав на катедрата

За студенти от специалност „Медицински лаборант”

 • „Хематологични изследвания”;
 • „Седимент на урина”;
 • „Клинична химия – субстрати, КАС”;
 • „Клинична химия – електролити и ензими”;
 • „Морфология на кръвни клетки – хематологичен албум”;
 • „Обща микробиология”;
 • „Санитарна микробиология”;
 • „Уринна диагностика: седимент на урина – качествено изследване”;
 • „ Компютърни и информационни системи в клиничната лаборатория – Болнична информационна система“;

За студенти от специалност „Рентгенов лаборант”

 • „Сборник ситуационни задачи по учебна практика”;
 • „Контрастни изследвания в рентгеновата диагностика и лечение”;

„Техника на рентгенографското изследване – протоколи за рентгенови лаборанти“, учебно-практическо ръководство за студенти от медицинските колежи, специалност „Рентгенов лаборант”, работещи лаборанти и специализанти по Образна диагностика.

Материално-техническа (учебна) база на катедрата

 За осъществяване на учебната дейност на студентите са осигурени  индивидуални работни места за всички студенти и необходимото оборудване.

Оборудвани са учебни кабинети по:

 • Клинична лаборатория;
 • Микробиология;
 • Лабораторна и хистотехника;
 • Образна диагностика.
 • Медицинска козметика
 • Масаж

Лекционните зали и учебните кабинети  разполагат с:

 • съвременна онагледяваща техника;
 • възможности за използване на интернет;
 • лабораторна техника и лабораторно оборудване;
 • съвременно обзавеждане в съответствие със спецификата на учебните кабинети.

Учебната практика се провежда в утвърдени от Академичен съвет учебно-практически бази включващи:

 • Многопрофилни болници за активно лечение;
 • Регионален център за тренсфузионна и клинична хематология;
 • Регионална здравна инспекция;
 • Клиничен институт по репродуктивна медицина;
 • Диагностично-консултативни центрове.
 • Козметични студия и центрове.

По време на практическото обучение усвоените знания се обогатяват и затвърждават. Студентите се запознават със спецификата на работа в диагностичните лаборатории, добиват умения за извършване на практически дейности, за работа със специфични документи, да вземат решения в конкретна реална обстановка и случай, да осъществяват комуникации на различни нива, да работят в екип и др.